Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Drogy a ochrana proti nim

Čo je droga

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie WHO je droga látka, ktorá ak je vpravená do živého organizmu, môže pozmeniť jednu alebo viacej jeho funkcií. Droga pôsobí priamo alebo nepriamo na centrálny nervový systém a môže mať postavenie lieku.

V súčasnosti je slovo droga nadradeným pojmom vo všeobecnosti i v odbornej oblasti, označuje vo farmaceutickom zmysle aj iné látky (lieky, alkohol), ktoré sú konzumované pre zmenu psychického či fyzického stavu človeka. Droga teda ovplyvňuje jeho náladu, konanie, vnímanie, právanie, vedomie. Čím má droga rýchlejšie a výraznejšie pôsobenie, tým väčšie je nebezpečenstvo návyku na ňu.
Existuje celá rada definícií, napr.:

Usušená, upravená i neupravená surovina rastlinného alebo živočíšneho pôvodu, slúžiaca na výrobu liečiv alebo technických látok

Omamný prostriedok. Najstručnejšie treba drogu chápať ako každú látku, ktorá spĺňa dve základné požiadavky:
 • má tzv. psychotropný účinok t.j. ovplyvňuje nejakým spôsobom prežívanie okolitej reality, mení vnútorné naladenie – pôsobí na psychiku
 • môže vyvolať závislosť, má teda niečo, čo sa označuje ako – potenciál závislosti. Ten je u drog rôzne vyjadrený, môže byť menší alebo väčší, ale prítomný je vždy.
Negatívny efekt drog sa nedá poprieť, ale zároveň sa nedajú vynechať aj ich časté pozitívne účinky, ktoré ľudstvo využívalo a využíva. Každá droga má svoje riziká, ale aj svoje prednosti. Jedným z hlavných rizík je strata kontroly nad pôvodne občasnou konzumáciou a postupný vznik závislosti.

Čo je závislosť

Bernhard von Treeck, riaditeľ veľkej odvykacej kliniky, hovorí, že drogová závislosť sa začína tam, kde pôvodné životné perspektívy zlyhávajú a význam drog narastá do takej miery, že nekontrolovateľným spôsobom preberajú prvoradé miesto v prežití jednotlivca i spoločenstva. Znakom závislosti je vystupňovaný mechanizmus sebaobrany. Závislí ľudia užívajú drogy, aby ovládli svoj emocionálny stav. Ide v podstate o potlačenie nepríjemných alebo o vyvolanie príjemných pocitov. Drogy potláčajú strach a zlosť. Môžu priniesť pokoj. Majú schopnosť rozvinúť sebavedomie človeka alebo rozšíriť jeho obzor – podobne ako sny. Závislosť na droge predstavuje duševný a telesný stav nesamostatnosti voči droge. Človek závislý na droge ju potrebuje, je jej otrokom.

Medicínska definícia závislosti
Závislosť sa pritom môže vzťahovať na konkrétnu substanciu, na určitý druh alebo širšie spektrum vzájomne zastupiteľných substancií istej triedy.
Pokiaľ následkom chronického alebo aktuálneho pôsobenia psychotropnej substancie dochádza aj k poškodeniu centrálneho nervového systému a zmenám osobnosti, otravy drogami sa v systéme klinickej psychiatrie zaratávajú medzi ochorenia s poškodením mozgu až somatické poruchy, neraz i nezvratné.

Spúšťač drogy
Najšastejšou príčinou je túžba po získavaní nových zážitkov, sklon experimentovať a zvedavosť, ktorá je typickým sprievodným javom dospievania. Tu je dôležité spomenúť, že tvrdá droga si ak nie hneď, tak veľmi rýchlo podmaní človeka, pričom vznikne závislosť.
Dôležitú úlohu tu zohráva aj osoba, ktorá zvádza iného človeka k použitiu drogy. Samozrejme, nesmieme zabúdať aj na ľahkú dostupnosť drogy, napr. alkoholu. A ak k týmto faktorom pridáme niektoré scenáre, ktoré zohrajú svoju úlohu, môžeme to tiež skončiť závislosťou.

Sebazničenie – človek sa s plným svedomím rozhodne zničiť sám seba
Prázdnota – človek stratí cieľ a zmysel života a snaží sa zaplniť prázdnotu
Žiť a užiť si – človek berie za podstatné brať a užívať si čo najviac, hľadá vzrušujúce zážitky.
Vzor – človek sa správa podľa vzoru iných, ktorí ho obklopujú.
Kríza – človek rieši umelo každú krízu, ktorá  príde.
Osudové potknutie – človek si nevedomky pri stretnutí s drogou vypestuje návyk
Málo síl – človek sa naučil užívať životabudiče v ťažkých chvíľach.
Napätie – človek si niečo vezme na upokojenie.
Neklonená rovina – človek pri pravidelnom užívaní drog prechádza do návyku

Typy drogových závislosti
Rôzne drogy majú rôzny stupeň návykovosti. Existuje veľký počet drog, od ktorých vznikajú chorobné závislosti. Emil Komárik ich roztriedil do týchto typov:

 • morfénový typ (ópium, morfín, heroín)
 • barbiturátovo-alkoholový typ (pivo, víno, liehoviny a deriváty kys. barbiturovej: hypnotiká, sedatíva, analgeticko-antipyretické zmesi obsahujúce barbituráty)
 • kokaínový typ
 • kanabisový typ (hašiš, marihuana)
 • amfetamínový typ (fenmetrazín, Psychoton)
 • katový typ
 • halucinogénny typ (LSD, meskalín, psilocybin)
 • tabakizmus (nikotizmus)
 • kofeizmus (káva, čaj, kakao, kola, maté, guarana)
 • závislosti od analgetík a antipyretík (Alnegon, Dinyl)

Štádia závislosti
Pri takzvaných nelegálnych drogách môžeme priebeh vzniku závislosti rozdeliť do štyroch štádií:

 • Euforické počiatočné štádium
  • jednoduchší prístup k droge
  • uvoľnenie strachu, úľava, omámenie
  • stupňujúce sebavedomie
  • „rozšírenie vedomia“
 • Kritické návykové štádium
  • slabnutie účinku, spojené so zvyšovaním dávky
  • rozpory v zamestnaní a v škole
  • zúženie záujmov
  • finančné problémy
  • poruchy sebahodnotenia
 • Štádium závislosti
  • strata kontroly po použití istej dávky
  • horšie výsledky v škole a v zamestnaní
  • kriminalita a prekračovanie noriem
  • zmeny osobnosti a abstinenčné symptómy
  • zdravotné problémy
 • Terminálne štádium osobnostného úpadku, „depravácia“
  • znižovanie drogového účinku (zvyšovaná tolerancia)
  • nedostatok pracovnej motivácie
  • pokles materiálovej motivácie
  • bezdomovský spôsob života
  • opustenosť, celkové spustnutie
  • ťažké telesné ochorenia
  • duševný úpadok

Fyzická závislosť
Hovoríme o nej vtedy, keď ak organizmus už drogu zahrnul do svojej látkovej výmeny. Mechanizmus vzniku fyzickej závislosti spočíta v prispôsobovaní sa organizmu novej úrovni homeostázy v dôsledku konzumovania drogy a reakciami na porušenie tejto novej homeostázy.

Psychická závislosť
Vzniká na všetky drogy a môžeme ju charakterizovať ako „neodolateľné nutkanie“ a potrebu pokračovať v konzumácií drogy, manifestuje sa správaním, v ktorom prevláda usilovné vyhľadávanie drogy aj napriek tomu, že konzument vie o rizikách dopadu na svoje zdravie.

Pojmy z oblasti

Závislosť
Slovo závislosť si čoraz viacej zvykáme chápať ako chorobnú potrebu drogy.

Droga
Pochádza z francúzskeho slova „drogue“, ktoré sa začalo používať v 14. storočí a vo všeobecnosti označuje účinnú látku prírodných substancií, najmä rastlinných. Drogami sa dnes pomenúvajú nielen liečivé zložky rastlín, ale aj prirodzené psychoaktívne, polosyntetické a syntetické substancie s potenciálom závislosti.

Legálne a nelegálne
Okrem toho existuje aj pojem „psychotropná látka“. Myslí sa tým návyková látka, ktorá biochemicky pôsobí v mozgu a spôsobuje závislosť človeka. Závislosti však spôsobujú všetky nadužívané látky, čí už „legálne“, alebo „nelegálne“.

„Tvrdé“ a „mäkké“
Každá droga môže byť tvrdá, keď je od nej človek bytostne závislí a jej ustavičné požívanie ho psychicky, fyzicky a spoločensky ničí a obmedzuje jeho životné očakávania. Pojem mäkké drogy sa neoficiálne používa na označenie kanabisu a všetkých ostatných stimulačných drog.

Úsus drogy
Je užitie, užívanie lieku, ktoré sa riadi pravidlami lekárskej vedy, teda občas, v malých dávkach, vo vhodnej dobre, veku a prijateľným spôsobom toto užívanie rušivo nepôsobí na duševnú a telesnú činnosť a výkonnosť.

Abúsus drogy
Je zneužívanie, nadmerné užívanie drogy, teda príliš často, mnoho, v nevhodnej dobe, veku a nevhodným spôsobom.

Abstinenčný syndróm
Syndróm náhleho odobratia drogy. Vzniká ako pravidelný sprievodný jav tolerancie. Jeho výskyt a intenzita významnou mierou závisí od stupňa vytvorenej fyzickej závislosti. Abstinenčný syndróm môže byť mierny, pomalý, odznievajúci, ale i explozívny, spojený s celým radom negatívnych fyzických i duševných prejavov.

Tolerancia drogy
Znamená znížená odpoveď organizmu na účinok drogy, ktorú konzument neustále zvyšuje na to, aby dosiahol rovnaký účinok. Hovoríme tu aj o zvýšenej tolerancií na drogu, ktorá, čo platí pre všetky drogy, u alkoholu v poslednom štádiu vývinu závislosti dochádza k prudkému poklesu tolerancie drogy.

Dejiny drog

Omamné prostriedky sú staré ako samo ľudstvo. Vieme, že už v starom Egypte mali isté znalosti o účinkoch maku. V diele gréckeho historika Herodeta sú zmienky o skýtskom užívaní konopných zŕn na dosiahnutie omamného stavu – čiže o rituálnom inhalovaní kanabisu. Tradujú sa záhadné proroctvá delfskej veštiarne, vynášané v stave drogového omámenia veštkyňou Pýtiou.

Aj zážitky Odysea u čarodejnice Kirky naznačujú drogové opojenie.
V priebehu celej existencie ľudstva je pre človeka príznačná potreba prekročiť hranice, túžba po nových zážitkoch a novom nadšení. Môžeme teda vychádzať z toho, že človeku vždy išlo o dokonalé zachovanie svojej existencie, aby si uľahčili život. Využíval pritom vlastnosti určitých rastlín a substancií, ktoré sa v priebehu dejín naučil vyrábať.

Počas dejín môžeme neustále pozorovať, že v určitých obdobiach nadmerne vzrástla spotreba omamných prostriedkov medzi určitými skupinami obyvateľov, prípadne v určitých národoch.
Aj v minulosti sa spotreba omamných látok spájala s ťažkými spoločenskými sociálnymi i fyzickými poškodeniami.

V neposlednom rade však treba pripomenúť, že aj požívanie omamných prostriedkov značne podlieha módnym smerom. S príchodom tabaku do Európy v 16. storočí došlo do módy najprv šnupanie a neskôr aj fajčenie. V Číne 19. storočia patrilo s dobrým zvykom užívanie ópia. Začiatkom 20. storočia bol v Európe v určitých intelektuálnych kruhoch veľmi obľúbený kokaín.

Je priam šokujúce, koľko špičkových osobností si pripustilo totálny úpadok len kvôli tejto nátlakovej móde...

Rozdelenie drog

Psychostimulačné drogy

 
Amfetamíny a ich deriváty

Vzhľad: Rozličné série tabletiek, v poslednom čase aj ampulky (tekutá extáza).

Účinok: Celkové zvýšenie aktivity spojené so zvýšenou motorikou, povznesená nálada, uvoľnenie zábran, nespavosť a nechutenstvo, pri chronickej spotrebe krvácanie do mozgu a odumieranie mozgových buniek. Vo všeobecnosti amfetamíny aktivujú telo. Zvyšuje sa psychomotorika, zlepšuje sa sebahodnotenie, narastá pocit zvýšenej psychickej aj fyzickej energie a zrýchľuje sa aktivita kardiovaskulárneho systému. Zrenice sú často maximálne rozšírené. Narúšajú sa mnohé výstražné systémy tela. Najnebezpečnejšími následkami tejto drogovej závislosti je zvýšenie teploty a dehydratácia tela.

Riziká: K príznakom intoxikácie týmto druhom látok patrí zrýchlený pulz, zvýšená teplota, tras končatín, zvracanie, možné epileptické záchvaty, silné bolesti hlavy a bezvedomie. Strata vedomia môže signalizovať nečakané krvácanie do mozgu, ktoré vždy predstavuje vážne ohrozenie života. Ak je v hre speed alebo extáza, je potrebné zakaždým privolať lekársku pomoc. Zmyslové dojmy sa skresľujú, správanie je výrazne poznačené strachom. Hranice medzi fyzickým vnímaním a vnímaním okolia sa rozplývajú, dochádza k poruchám vlastného ega. To  môže viesť k tomu, že ho usmerňuje neznáma sily. Súčasne sa zvyšuje nebezpečenstvo samovraždy z pocitu beznádeje a duševnej prázdnoty.

Predávkovanie: Bludné vnímanie, paranoidný obsah, optické a akustické halucinácie imperetívnej povahy, zautomatizovanie pohybov, motorický stereotyp, kŕčovité záchvaty, abstinenčný syndróm

Abstinenčné príznaky: Ľahostajnosť, znížená pohyblivosť, zúženie záujmov, depresívna nálada so samovražednými sklonmi, dlhé fázy spánku, psychický craving.

Zaužívane výrazy: koks, blacke, beauty, cappises, ice, line, pink footbal, power, speed, uppers, vitamin A, adam, cadillac, E., eve, love, pils, banbios, bennies (benzedrín), black and white, black birds, Co-pils (amfetamínové pilulky), dex, dexis, dixies, eye openers (otvárač očí), footballs, go-pils (tabletky stimulácií), pep-pils, popper (uppers), prelus (preparát Preludín), sweeties (farmaceutický preparát Preludin), truck drivers, ups (stimulácia)

Pervitín
Jeho výroba nieje príliš zložitá. Ako vstupný produkt slúži iná stimulačná látka- Efedrin (tabletky, prášok). Tabletky, prášok žltej,ružovej, bledosivej farby. U každého užívača pervitínu dochádza k zásadným premenám psychiky. Začína si všímať, že ostatní sa k nemu chovajú ináč, všíma si pokusy ho najrôznejším spôsobom podpažít, stáva sa nedôverčivý a ostražitý. Vznikajú zrakové a sluchové halucinácie a príznaky zrovnateľné psychiatrickou diagnózou- schizofréniou. Vzniká toxická psychóza, čo je stav vysoko závažný a pomerne dobre reaguje na adekvátnu liečbu. Dlho sa tu udržuje to, čomu sa hovorí "náhľad".

Postihnutý si po dosť dlhej dobe uvedomí, že to, čo sa s ním deje a čo vníma, nie je skutočnosť, ale dôsledok pervitínových ťahov. Užívači pervitínu po určitej dobe s touto drogou buď skončia, alebo prechádzajú k opiátom, kde je závislosť vyjadrená ešte výraznejšie, ale riziko toxickej psychózy je v porovnaní s pervitínom malé.
Kokaín
Je to klasický predstaviteľ stimulačných drog. Ide o prírodnú drogu vo forme bieleho kryštalického prášku. Táto droga je zaujímavá tým, že jej pôvodne užívanie je žuvanie listov obsahujúce kokaín. Maximálna dávka je 30-50mg. Psychotropný efekt je veľmi krátky, 20-30min.
Kokaín napriek tomu, že nie je chemicky príbuzný s amfetamínom, má veľmi podobné účinky a z toho dôvodu je považovaný za povzbudzujúcu látku, aj keď je z právneho hľadiska zaradený medzi narkotiká. Kokaín sa získava nelegálne pokutným predajom.

použitia a účinky
Extáza = MDMA
Je to droga, ktorá tlmí agresivitu. Zdá sa, že je to akási droga vykúpenia, ktorá otvára cestu do nového lepšieho sveta. Asi pol hodiny po polknuti dávky (tabletky alebo kapsuly) sa dostavuje pocit príjemného telesného tepla spolu s vedomím nástupu účinku- prehlbovanie vzájomného porozumenia, solidarity a euforizácie. Tento efekt sa označuje ako RUSCH (jazda).
Potom nastupuje ukľudnenie s príjemným prežívaním, ktoré trvá niekoľko hodín. Pocity nervozity, nespavosti a únavy až pocity depresie nastávajú druhý deň po intoxikácií. Má riziko v poškodení psychiky. I extáza môže časom vyvolať vysoko nebezpečný stav toxickej psychózy.

Zvyšuje sa šanca rizikových sexuálnych stykov. Užitie extázy rapídne odhaľuje dosiahnutie orgazmu, rovnako ako môže niekomu privodiť problém s dosiahnutím erekcie. Taktiež pocit, že milujete všetkých vo svojom okolí, vám môže privodiť situáciu, že sa vyspíte s niekým, s kým by ste za iných okolností nestrávili ani minútu.

PCP
PCP je razantná droga s efektom napoly stimulačným a napoly halucinogénnym- často s nevypočítatelnými dôsledkami intoxikácie. Metódy použitia sú rôzne a to fajčenie, vpichovanie, či tabletky alebo kapsuly v rôznych veľkostiach, farbách a dávkach.

Opiáty

Popis

Vzhľad: Biely alebo hnedý prášok, tabletky, kapsuly, ampulky

Účinok: Transcendentálne „rozrušenie“ s pocitom tepla podobným orgazmu asi 45 sekúnd po injekcii, znižovanie bolesti, agresia a strach z konfrontácie s reálnym svetom. Pri nízkych dávkach heroín pozdvihuje pocit nevôle, hlad a únavu. Rozrušenie a strach sa znižujú. Pri vyšších dávkach dochádza k ospanlivosti. Najdôležitejší pri heroíne je však „kick“, „orgastický“ pocit záplavy tepla v celom tele, sprevádzaný eufóriou. Ani najlepší prirodzený orgazmus sa s ním vraj nedá porovnať. Podľa výpovedi všetkých závislých je omámenie heroínom to najkrajšie, čo si človek dokáže predstaviť. Charakteristickým znakom po podaní ópia sú silno zúžené očné zrenice – až na priemer špendlíkovej hlavičky; aj sa označujú ako špendlíkové zrenice. Okrem toho je nepríjemná aj častá nevoľnosť, zápcha a u žien vynechávanie menštruácie. Heroín podmieňuje vznik kŕčov, môžu sa teda objaviť kŕčové záchvaty.

Riziká: Neželaným účinkom všetkých opiátov je útlm dýchacieho systému. Heroín môže viesť k zastaveniu dýchania. Zároveň sa znižuje frekvencia srdca a dochádza až k jeho zástave. Tieto symptómy sú v prípadne predávkovania aj príčinami smrti postihnutého. Nadmerná dávka heroínu je v každom prípade smrteľná. Heroín spôsobuje psychickú aj fyzickú závislosť. Bez včasnej psychoterapeutickej liečby u závislých od heroínu takmer vždy nastupuje cesta k celkovému spoločenskému úpadku, kriminalite a mravnej skaze. Príčiny spočívajú na jednej strane v droge samej, na druhej strane sú však podmienené aj spoločenskou izoláciou a kriminalitou postihnutých, navodenou ich celkovým nelegálnym postavením pri nedostatku látky sa objavuje abstinenčný syndróm, ktorý je pre postihnutého veľmi nebezpečný. Heroín oslabuje imunitný systém organizmu a spôsobuje náchylnosť na infekcie. Striekačkou zanesené vírusy a baktérie môžu viesť k zápalom všetkých orgánov. Postihnutí často ochorejú na tuberkulózu, AIDS alebo hepatitídu C. na miestach po infekcií sa vytvárajú abscesy. Ak sa poškodia nervy, dochádza k ochoreniu alebo znecitliveniu rúk alebo nôh.

Predávkovanie: Dychový podtlak, prechladenie, pokles tlaku, poruchy srdcového rytmu, slabé až chýbajúce reflexy, opuchy pľúc, kŕče, smrť.

Abstinenčné príznaky: Nevoľnosť, zvracanie, hnačka, poruchy sekrécie, rozšírenie zreníc, búšenie srdca, nespavosť,  sčervenanie, viacnásobné bolesti, poruchy krvného obehu, silná strata tekutín.

Zaužívane výrazy: brown sugar(hnedý cukor), dope, H (aitch), hero, powder, snow, stuff, speedball (zmes heroínu, LSD a kokaínu)

Heroín
Ide o pomerne mladú drogu. Bol vyrobený v roku 1898 ako liek proti kašľu. Jednu dobu sa používal ako liek proti závislosti na morfíne. Heroín je prášok, ktorý sa pichá do žily, fajčí sa, alebo šňupe. Komplikácie môžu nastať ako výsledok z vpichnutia (tetanus, endokarditída, hepatitída, AIDS). Niektoré opiáty sú dosiahnuteľné na recept, nelegálne vlastníctvo i pokútny predaj môžu byť vážne sankcionované.

účinky
Braun
Vo chvíli, keď rada závislých jedincov dostala príležitosť skúsiť si a porovnať účinky heroínu s braunom- väčšina z nich preferuje práve braun. Má silnejší euforizačný efekt a slabší efekt tlmenia. Nastáva stav príjemného uvoľnenia a ukľudnenia, príjemného pasívneho prežívania okamžiku, spojeného s odstránením naliehavosti problému bežného života. Ide o vnútorné prežívanie, navonok nie je nič zvláštneho.

Predávkovanie vedie k hlbokým spánkom, k ospalosti, ktoré sa môžu prehĺbiť do kómy a môže nastať smrť na základe zástavy dýchania a krvného obehu. Droga samotná prestáva byť v určitej fáze závislosti to najdôležitejšie. Zbaviť sa len jej nie je také zložité. Zložitejšie je zbaviť sa zažitého stereotypu toxikomanického života.

Kanabinoidy

 
Popis

Vzhľad: Hnedé platničky, kocky alebo pomleté časti rastlín.

Účinok: Krátke výšenie pohyblivosti, neskôr upokojenie a neprítomnosť duchom, spojené s pocitom pomalšieho časového plynutia, pri chronickej spotrebe aj psychotická symptomatika s prežívaním pocitu odcudzenia a neskutočnosti. Táto droga sa aj v súčasnosti na drogovej scéne konzumuje častejšie ako extáza. Pri fajčení nastáva účinok už po niekoľkých minútach. Účinnosť pretrváva približne dve až tri hodiny, avšak môže sa aj výrazne predĺžiť (v závislosti od dávky).
THC (tetrahydrokanabiol) je najúčinnejšia psychotropná látka tejto drogy. Hašiš obsahuje asi 30 ďalších látok fenolovej povahy, ktoré sa súhrnne nazývajú kanabinoidy. THC je prakticky nerozpustný vo vode, ale dobre rozpustný v tuku. Preto sa rýchlo ukladá v tukovom tkanive, a tak sa výskyt tejto látky po dlhšie trvajúcej konzumácií dá dokázať v moči ešte aj 90 dní po poslednom použití.
Kanabis povzbudzuje chuť do jedla a spravidla zosilňuje prevládajúci citový stav. Pri začatí fajčenia je obvykle charakteristická povznesená, veselá nálada s nemotivovanými záchvatmi smiechu. „Je úžasné, že sa dokážem aj niekoľko hodín smiať z poobhrýzanej klobásy, ktorá leží na zemi.“ Kanabis prináša väčší pokoj a intenzívnejšie prežitie nálady. S touto drogou možno prežívať aj viac citových stavov súčasne, veľakrát i rozporných. Pri zvýšenej pripravenosti sa riziko sa znižuje kritické posudzovanie vecí. Touto kombináciou môžeme dochádzať aj k nekontrolovateľným činom.

Riziká: Najdôležitejšou komplikáciou je výskyt psychických porúch, možný pri sporadickej, ale omnoho viac pri chronickej spotrebe. Obdobne ako pri psychických poruchách, aj pri užívaní kanabinoidných drog myslenie stráca kontinuitu. Začína byť nekoherentné a zníži sa schopnosť pozorovania. Zároveň nastupujú poruchy vnímania. Môžu sa rozvinúť pseudohalucinácie až pravé halucinácie. V mnohých prípadoch je možná už len pomoc na klinike.

Účinky, ktoré sú možné i po jednorazovom užití hašiša:

 • Zvýšenie frekvencie srdca
 • Zvýšenie krvného tlaku
 • Rozšírené zrenice
 • Tras rúk
 • Neistá chôdza
 • Zvýšená chuť do jedla
 • Nevoľnosť až zvracanie
 • Bolesti hlavy
 • Znecitlivenie pokožky

Predávkovanie: Zákal vedomia, problémy s dýchaním, motorické poruchy koordinácie, prípadne kŕče.

Abstinenčné príznaky: Afektívna nestálosť, nespavosť, podráždenosť vegetatívneho nerstva

Zaužívane výrazy: Blubber, bon, bong, bhang, brown, dope, gage, grass (tráva), marihuana, mary, warner, mugglas, hasch, hašiš, peace, piece, pott, shit, tea, weed, plevel, maconha, bendsch, dagga, blunt, budoha, doobie, jive, smoke, thai sticke (marihuana a ópium), fifty weed (špinavá pleva), gates, joints, mooters, reefers

 

To čo sa javí ako neškodné a zábavné. môže v sebe čosi skrývať: darčekové obaly a škatuľky z filmov sú obľúbené prostriedky na prenášanie drog.

Kanabinoidy sa väčšinou fajčia ako joint (cigareta), vo fajke alebo vodnej fajke; obľubené je však aj spracovanie na keksy alebo ako "prísada" k čaju.

 

 
Hašiš a marihuana
Aktívna zložka je THC (tetrahydrocannabinol) produkuje typické efekty na duševnom stave a vnímavosti. Konopné drogy (marihuana, hašiš, hašišový olej) sú vyrábané z rastliny Cannabis sativa. Preparáty z konope sa vo veľkej miere líšia podľa účinku, počínajúc marihuanou, vo všeobecnosti najslabšou, až po hašišový olej, ktorý je najsilnejší. Preparáty z konope môžu byť fajčené alebo prehltané samostatne, alebo mixované v potrave.
Formy týchto drog sú listy pomleté ako tabak, kocky podobné čokoláde, alebo koncentrovaný olej. Hlavným rizikom týchto drog je to, že sú vstupnou bránou do sveta tvrdších drog. Fajčenie marihuany pričom vedie k pervitínu, braunu, či heroínu, pretože zážitky sú po určitom čase nedostatočné.
Muži užívajúci nadmerne marihuanu sa môžu dostať do problémov so zníženou tvorbou hormónu testosterónu a poruchami v tvorbe spermií. Ženy zase riskujú problémy s menštruačnym cyklom.

Halucinogénne drogy

Popis

Vzhľad: Tabletky, kapsuly, plodnice húb (papers, tickets, micros, trips)

Účinok: Optické a akustické bludné vnímanie, navonok sa prejavujúce ako  pseudohalucinácie, poruchy časového vnímania a priestorovej orientácia, zmeny v senzorických modalitách. LSD sa v tele ukladá rovnomerne – najväčšie koncentrácie sa nachádzajú v pečeni a obličkách. Do mozgu sa dostáva len relatívne malé množstvo. LSD účinkuje asi šesť až dvanásť hodín. Táto droga zasahuje funkciu veľkého mozgu a medzimozgu, najmä limbickom a retikulárnom systéme. To sú miesta, kde sa spracúvajú informácie zmyslových orgánov. Tu vzniká už spomínaná závislostná pamäť.
Popri  typickom vzhľade látky môže vzbudzovať pozornosť aj silná náhla psychická zmena po užití. K tomuto pristupujú i optické halucinácie, miestna i časová dezorientácia a zmeny fyzického cítenia. Pojem o čase sa skresľuje – zdá sa, že čas plynie nekonečne pomaly, minúty sú interpretované ako hodiny.
Hranica medzi vlastnou osobou a okolitým prostredím sa vnímajú ako uvoľnené, resp. nevnímajú sa vôbec. Sled myšlienok je prerušený – dochádza k takzvanej interferencií myslenia (vzájomné ovplyvňovanie, prelínanie myšlienok). Je to vlastne stav známy len zo schizofrenickej psychózy.

Riziká: Pod vplyvom LSD môže dochádzať k zmenám modalít vnímania. Znie to síce dosť zvláštne, ale v skutočnosti to znamená, že postihnutý môže „počuť“ farby a „vidieť“ hudbu. Sebavedomie sa mení, väčšinou sa zvyšuje. To mnohokrát vedie k preceňovaniu – napr. k presvedčeniu o schopnosti lietať. Ilúzie vznášania boli už neraz príčinou, že postihnutý vyskočil z okna. Somatickými príznakmi užívania halucinogénov sú poruchy rovnováhy a chôdze, zvracanie, závraty, pocit horúčavy a chladu. Teplota tela stúpa, srdce bije rýchlejšie a krvný tlak sa zvyšuje. Nadmerný strach, panické reakcie a náhla zmätenosť poukazujú na možnosť desivého zážitku (horrortrip), ktorý sa môže vyskytnúť najmä pri vysokých dávkach alebo v cudzom prostredi. Pri otrave sú nápadné extrémne rozšírené zrenice a markantný tlkot srdca so zvýšenou teplotou tela a zvýšením krvného tlaku. Okrem toho môže dôjsť ku kŕčovitým záchvatom, nadmernému zvýšeniu hladiny cukru a napokon k poklesu krvného tlaku až zastaveniu srdca. Psychickými príznakmi otravy sú strach a panika, rozrušenie a popletenosť, ako aj bludné predstavy a halucinácie. Aj tu predstavuje tendencia k myšlienkam na samovraždu najväčšie nebezpečenstvo.

Predávkovanie: Strach a pocit prenasledovania na základe porúch vnímania, narušené sebavnímanie, prudké zvýšenie krvného tlaku.

Dodatočný účinok: Ešte aj po týždni spontánne poruchy vnímania, bez obnoveného podania drogy („flash-back“)

Abstinenčný syndróm: Afektívna a emocionálna nestabilnosť, vegetatívna labilnosť, nespavosť, craving

Zaužívane výrazy: acid, cubes, deep, purple, micros, papers, peppen, pils, trips, beanis, captas, srystal, dop, dop openers, eye openers (otvárač oči), foot-ball (tabletky amfetamínu), frisco speed (prímes heroínu), goof balls, pep-pils, prelus, purple hearts, speed

LSD
LSD- Lysergamid (Lysergic Acid Diethylamide), syntetický halucinogén. Dochádza k FLASCH BACKu, čiže stavu, keď po dlhšie trvajúcej abstinencií od drogy náhle dochádza k subjektívnemú prežitiu ďalšej intoxikácií, bez toho, aby sa droga vzala. Je to vysvetlené tak, že nepatrné množstvo drogy, nezistiteľné v laboratóriu sa uchováva v tkanivách po veľmi dlhú dobu.

Doba účinku je 8-12 hodín. Formy LSD sú napríklad malé tabletky, impregnované známočky s obrázkom, alebo kvapalina. Je nelegálne vlastniť a predávať LSD.

Benzodiazepíny

 
Popis

Vzhľad: Tabletky v mnohých podobách, ampulky

Účinok: Znižovanie úzkosti a napätia, psychomotorický útlm, stavy podobné snom, „oslobodzujúci nerozhodný stav“, pri závislosti aj paradoxné účinky (nepokoj, rozrušenie, bludné predstavy, strach). Hlavným účinkom benzodiazepínov je zníženie úzkosti. Preto sa často používajú v medicíne. Ich predpisovanie niekedy lekári berú na ľahkú váhu a neberú do úvahy možné vytvorenie závislosti. Niektorí lekári v substanciách s centrálne tlmivým účinkom vidia najlepší spôsob, ako sa rýchlo zbaviť neodbytných pacientov vo svojej ordinácií. Uvoľnenie strachu nastane rýchlo a navyše, pribudne aj zmierňujúci účinok. Človeka už nič nevyvedie z miery, na stresové situácie v škole či v práci aj na iné  zaťažujúce problémy potom hľadí cez povestné ružové okuliare. Pri vyšších dávkach nastáva tlmiaci až uspávajúci účinok.

Predávkovanie: Únava, ustavičný spánok, poruchy vedomia všetkých stupňov, nízky krvný tlak, nedostatočné okysličenie organizmu, nedostatok kyslíka, prípadne i so smrteľným následkom.

Abstinenčné príznaky: Kŕčovité záchvaty, zvracanie, nevoľnosť, triaška, závraty, poruchy koordinácie ohybov, nepokoj, nespavosť,  hyperaktivita, vidiny, halucinácie, paranoidné zážitky, delirantné obrazy (nekoherentné myslenie, dezorientaácia).

 

Upokojujúcich prostriedkov je celá plejáda - vo všetkých farbách a v najrôznejších tvaroch. Nemálo je ich dostupných aj bez receptu, a tak sú dosiahnuteľné, samozrejme aj pre mladistvých.

Viete, čo máte vo svojej domácej lekárničke a kto si odtiaľ čo berie? Pozor! Upokojujúce prostriedky sa môžu aj pre deti stať nebezpečnými drogami.

 
Diazepam a rohypnol
Najčastejšie ich môžeme nájsť v podobe tabletiek. Následky - Chronická otrava, zhoršenie mozgovej činnosti, smrť pri predávkovaní, AIDS, hepatitída , ak sa aplikuje do žily a návyk.
Fyzické symptómy - Tackavá chôdza, nesúvislá reč, únava, spomalené reakcie, výpadky pamäte.
ASA
Obchodné názvy:
Aspirin, Anacin, Bufferin, jeho komponenty sú obsiahnuté v Dristane, Frosste 222, Templetone TRC.
Predávkovanie sa ASA je jednou z najväčších príčin smrtí detí otravou.

Krátkodobé účinky:
- znižuje bolesť, horúčku a zápaly.
- u jedného z 500 ľudí sa prejavujú nepriaznivé vedľajšie účinky.

Vedľajšie účinky:
- astma
- chronická urtrikiáda (koprivka)
- podráždenie a krvácanie zo žalúdočno-črevného traktu

ASA nemajú používať:
- osoby, ktorých čaká operačný zákrok (najmenej jeden týždeň pred)
- osoby s chorobami zrážanlivosti krvi napr. hemofília
- tehotné ženy týždeň pred pôrodom
- osoby s rinitídou (zápalom nosnej sliznice ), s chorobami sinusu diseases, astmou

Rajský plyn

Vzhľad: Bezfarebný plyn

Účinok: Tlmenie pocitu bolesti, mierne pozdvihnutá nálada, „mdloby“, precitlivenosť, zmenené zmyslové vnímanie. Vedie aj k určitému pozdvihnutiu nálady alebo mdlobám. Omámenie zanikne rýchlo. Zážitok trvá len krátky čas a potom sa rozplynie. Môžu sa vyskytnúť neadekvátne citové reakcie, pri ktorých konzumenti nie sú schopní  regulovať svoje citové prejavy. Reagujú neprimerane prudko, podobne ako pri poruchách osobnosti. Menia sa všetky zmyslové vnemy, teda zrak, sluch. Čuch, hmat aj vnímanie bolesti. Zorné pole sa rozjasňuje, celé telo je podráždené, v ušiach „duní“, pamäť zlyháva, a preto sa človek na omámenie sotva pamätá. V čase omámenia sa znižuje aj koncentrácia a intelekt.

Riziká: Pri predávkovaní je možná nevoľnosť a zvracanie, pri nedostatku kyslíka aj bezvedomie. Rajský plyn môže zvýšiť tlak v mozgu, čo môže mať aj smrteľné následky. Plyn znižuje aj prah vzniku kŕčov, čo vedie ku kŕčovitým záchvatom. Po doznení účinku môže nedostatok kyslíka spôsobiť bolesti hlavy, nevoľnosť a zníženú pohyblivosť. Pri chronickej spotrebe nie je zriedkavé pretrvávajúce rozladenie. Dokázali sa aj poškodenia mozgu s odumretím mozgových buniek, najmä v oblasti záhlavia. Rajský plyn môže znižovať krvotvorbu. Dochádza k zablokovaniu enzýmov závislých od vitamínu B12. V neposlednom rade môže rajský plyn ochromiť aj hmatové vnemy v rukách a nohách.

Predávkovanie: Nevoľnosť, zvracanie, kŕče, porucha krvotvorby, bezvedomie následkom nedostatku kyslíka, poškodenie mozgu, smrť.

Abstinenčné príznaky: Neznáme.

Alkohol

 
Z chemickej stránky predstavuje alkohol bezfarebnú priehľadnú, viskóznu horľavú látku (chemický vzorec C2H5OH), ktorá sa dá miešať s vodou v akomkoľvek pomere. Alkohol vrie pri teplote 78,4 stupňov Celzia a pri jeho horení sa uvoľní 7,1 kcal (30 kJ) na gram.

Príbeh Jacqueline Saburido nájdete v sekcii príbehy.


Koncentrácia alkoholu v krvi závisí od nasledujúcich faktorov:

 • Od prijatého množstva
 • Od rýchlosti užitia, ktoré zasa závisí od koncentrácie alkoholu v nápoji a od stavu naplnenia žalúdočného tráviaceho traktu
 • Od hmotnosti konzumentovho tela
 • Od rýchlosti odbúravania a vylúčenia alkoholu z organizmu

Alkohol je:

 • Živina s vysokým obsahom energie
 • Pochutina ako súčasť mnohých nápojov
 • Jed, ktorého toxický účinok sa prejavuje pri náhlom a chronickom predávkovaní
 • Omamný prostriedok s vysokým potenciálom zneužívania
 • Uspávací prostriedok, ktorý pôsobí tlmivo a upokojujúco
 

Alkohol, "spoločensky najakceptovanejšia" zo všetkých drog, má zároveň aj najväčšie množstvo závislých.

Alkohol je na Slovensku ešte stále drogou číslo 1. Potvrdzujú to bežné prieskumy, no i štatistické ročenky.

Závislosť od alkoholu nastupuje podľa definície SZO vtedy, keď človek nedokáže ani napriek najlepšiemu úsudku prestať s nadmernou obvyklou konzumáciou alkoholu ani znížiť jeho prísun bez toho, že by došlo k abstinenčným príznakom.

 

Štádia alkoholového opojenia:
0,5 až 1,5 promile – miernejšie opojenie alkoholom
1,5 až 2,5 promile – alkoholové opojenie stredného stupňa
nad 2,5 promile – ťažšie alkoholové opojenie, prípadne otrava alkoholom

Neurologické príznaky pri otrave alkoholom:

 • Poruchy postoja a chôdze
 • Poruchy reči
 • Závraty

Alkoholová závislosť má tieto príznaky:

 • Abnormálne správanie (podľa množstva a okolností)
 • Postupné zvyšovanie tolerancie a vývoj abstinenčného syndrómu, čiže somatická závislosť
 • Mentálne sústredenie na alkohol
 • Trvalá, neodolateľná túžba po alkohole (craving)
 • Strata kontroly
 • Neschopnosť anticipovať negatívne následky na vlastné zdravie, a spoločenské postavenie

Typy alkoholovej závislosti:

Typ alfa – Občas psychická závislosť; konfliktný, uľavujúci si, pripitý človek.
Typ beta – Nadmerné, ale nie pravidelné pitie; víkendový, príležitostný, spoločenský pijan.
Typ gama – Strata kontroly, častejší výskyt stredne ťažkého až ťažkého omámenia, pijan.
Typ delta – Zriedkavo opitý, ale takmer nikdy nie je triezvy; „hladinový pijan“.
Typ epsilon – Pravidelne sa opakujúce výtržnosti; „kvartálny pijan“.

Typ alfa
U tohto typu vzniká dočasná psychická závislosť bez straty kontroly, zachovaná je schopnosť abstinencie a neprejavuje sa tendencia piť viac. Tento typ je konfliktný, uľavujúci si alebo omámený pripitý človek. Často pritom dochádza aj k miernejším rodinným a spoločenským nedorozumeniam.

Typ beta
Tento typ sa vyznačuje nadmernou, ale nie pravidelnou konzumáciou alkoholu. Nevytvára sa ani psychická, ani somatická závislosť, ale dochádza k niektorým  somatickým komplikáciám, napr. k zápalu nervov, ku gastritíde a cirhóze pečene. K typu beta patrí jednak víkendový a príležitostný pijan, a jednak sa sem zaraďuje aj tzv. spoločenský pijan.

Typ gama
Až pri alkoholizme typu gama ide o podskupinu postihnutých, ktorí sa bežne počítajú medzi alkoholikov. Dôležitým znakom tejto typovej kategórie je opísaná strata kontroly vplyvom návykovej látky. Táto strata kontroly nastáva rýchlo a sprevádza ju psychická závislosť. Neskôr sa vyvinie aj opísaná somatická závislosť.
Pijan typu gama je však na rozdiel od pijana typu delta ešte schopný abstinovať. Prestávky v pití môžu v začiatočnej fáze ochorenia tráviť týždne alebo aj mesiace a skracujú sa až v neskorších štádiách
Ďalším znakom je zvýšenie tolerancie na základe zmien látkovej premeny. Množstvo konzumovaného alkoholu sa postupne musí zvyšovať. Tak sa vytvára kolobeh, čo znamená, že adaptáciou látkovej premeny na alkohol ako na potrebné médium vznikajú zmeny v činnosti orgánov, ktoré sa javia ako chorobné funkčné poruchy orgánov. Tieto orgány však súčasne na to, aby fungovali, potrebujú čoraz väčšiu dávku alkoholu.
Postihnutý pije teda na jednej strane čoraz viac, keďže funkcia organizmu je ináč ohrozená, a na druhej strane pitím znovu vystavuje túto funkciu nebezpečenstvu. Hnacím mechanizmom tohto bludného kruhu je výskyt abstinenčného syndrómu, teda prežívanie veľmi nepríjemného stavu pri neprítomnosti látky v tele. Pijan gama máva pravidelne silnú otravu, vyznačuje sa teda častejším výskytom stredne ťažkých až ťažkých stavov omámenia, rýchlym vývojom zmien osobnosti v zmysle takzvaného depravačného syndrómu, ktorý sa prejavuje afektívnou niveláciou, neovládateľnou náladou, emocionálnym otupením na jednej strane a znížením až stratou intelektuálnej výkonnosti na druhej strane.

Typ delta
Typ delta sa odlišuje od typu gama totálnou neschopnosťou abstinencie; postihnutí nemôžu vydržať bez alkoholu dlhší čas. Zároveň si však udržiavajú kontrolu nad konzumáciou, a preto nedochádza k nadmernému pitiu s ťažkou otravou.
Alkoholici typu delta dokážu mať konzumáciu alkoholu pod kontrolou, ale musia piť denne a za určitých okolností aj v noci, a preto takmer nikdy nie sú celkom triezvi. Typickým príkladom tejto trvalej impregnácie alkoholom, „slabej na opojenie“, sú vinohradníci vo Francúzsku (prototyp: Colas Bregnon). V strednej Európe (i u nás) je viac pijanov typu gama. Aj u nich sa po dlhšom čase dostavia somatické a psychické ťažkosti. Je zábavné počúvať typické výhovorky oboch skupín alkoholikov. Zatiaľ čo pijan gama si myslí, že sa nestane závislým, lebo by dokázal kedykoľvek prestať, pijan delta sa nepovažuje za postihnutého, keďže nikdy nie je nápadne opitý.

Typ epsilon
Tento piaty typ závislosti je veľmi zriedkavý. Tu občas dochádza po niekoľkých mesiacoch k viacdenným výtržnostiam v dôsledku záchvatovitého pitia, ktoré sprevádza strata kontroly a stav rozladenia. Postihnutí sú väčšinou klinicky aj spoločensky nenápadní, ale v dlhších odstupoch unikajú zo života, aby sa potom zase vrátili späť. Do tejto kategórie patrí pojem „kvartálny pijan“.

Štádiá závislosti od alkoholu:

Prvá fáza – Predalkoholická fáza, mierna konzumácia alkoholu.
Druhá fáza – Prodromálna fáza, pitie potajomky, výpadky pamäti („palimpsesty“)
Tretia fáza – Strata kontroly a schopnosti abstinencie, psychická závislosť.

Vzhľad: Bezfarebná kvapalina vo fľašiach či ampulkách.

Účinok: Všeobecne upokojujúci a znižujúci pohyblivosť, uvoľňujúci strach a napätie, odstraňujúci zábrany.

Predávkovanie: Poruchy chôdze, stras rúk, precitlivenosť, poruchy vedomia, ochromenie dýchania, šok, zlyhanie krvného obehu, smrť.

Abstinenčné príznaky: Kŕčovité záchvaty, strach, nespavosť, nevoľnosť, poruchy vylučovania, chvenie, kŕče v žalúdku, zlyhanie krvného obehu, bludné predstavy, bez pomoci lekára je možná aj smrť.

Ľahšie drogy

Steroidy
Steroidy obsahujú veľké množstvo chemikálií nachádzajúcich sa tak v rastlinách ako aj v zvieracích organizmoch, napr.cholesterol, jed z ropuchy, sexuálne hormóny a rastlinné toxíny. Anabolické steroidy sa vyrábajú chemicky a sú náhradou mužského sexuálneho hormónu-testosterónu. Tieto drogy používajú niektorí športovci, ktorí sa snažia zdokonaliť si telá na šport, prípadne ľudia, ktorí si myslia, že budú vyzerať lepšie s objemnejšími svalmi.

Tabak
Tabak nemôže byť predávaný osobám mladším ako je 18 rokov. Dym je zložený z viac než 500 komponentov, s ktorých je najaktívnejším nikotín a decht.

Dlhodobé účinky:
- zvýšené riziko srdcových chorôb
- zúženie a kalenie krvných ciev
- mozgovo-cievne choroby
- zrýchlené dýchanie, kašeľ, veľa dýchacích infekcií (nádchy, zápal pľúc)
- risk pľúcnych komplikácií
- chronická bronchitída (zápal sliznice priedušiek)
- emfyzém (rozdutie pľúc vzniknuté porušením medziaveolárnych priehradiek)
- riziko rakoviny pľúc, úst, hrtana, pažeráka, obličiek, pankreasu a riziko žalúdočných vredov

Krátkodobé účinky:
- zvýšený tep a stúpanie krvného tlaku
- zníženie telovej teploty
- pocit úľavy, odpočinku
- zvýšenie množstva kyseliny v žalúdku
- pomalá a znížená produkcia moču
- stimuluje a potom redukuje aktivitu mozgového a nervového systému
- strácanie chuti do jedla, fyzická vytrvalosť
Kofeín
Kofeín je povzbudivá látka.


Priemerné dávky:
- inštantná káva (jedna šálka) 70mg
- turecká káva 100-180mg
- čaj 50-70mg
- kakao 50mg
- coca cola 25-57mg
- ako komponent tabletiek proti bolestiam hlavy 15-30mg

Krátkodobé účinky:
- zvýšená bdelosť, ostražitosť
- zrýchlený tep srdca a zvýšený tlak krvi

Dlhodobé účinky:
- zvýšené riziko srdcového infarktu spôsobené nadmerným pitím (päť šálok kávy denne)
- kofeínová závislosť (symptómy prerušenia dávok kofeínu zahĹ*ňa precitlivelosť a bolesti hlavy)

Pomoc?

Na tejto podstránke nájdete pár tipov čo môžete urobiť z Vašej strany pre závislu osobu.

 • Prestaňte s ním hovoriť o drogách, ak si to sám vyslovene nepraje.
 • Uzavrite s ním dohodu, že ak sa on/ona bude liečiť, Vy prestanete s výčitkami a hádkami
 • Netelefonujte, nezisťujte informácie o pacientovi od lekárov, psychológov či sestier „za jeho/jej chrbtom“. Využívajte na to iba cestu osobného kontaktu s terapeutom.
 • Ak naopak Váš blízky odmietne na Vaše požiadanie ísť spolu s Vami za našim terapeutom, aby ste sa mohli informovať o jeho stave a priebehu liečby, je to väčšinou zlé znamenie. Znamená to, ak už nie to, že sa liečbe vyhýba. Tak prinajmenšom to, že podceňuje význam spolupráce s jemu blízkou osobou. Vystavuje sa tak veľkému riziku recidívy.
 • Neposkytujte mu žiadne dary a väčšie sumy peňazí v priebehu liečby.
 • Váš blízky bude v prvých dňoch, ale aj týždňoch a dokonca mesiacoch liečby zvýšene citlivý, impulzívny, ľahko sa podráždi. Neznamená to však, že mu máme vo všetkom ustúpiť.
 • Nenechajte sa na druhej strane vydierať, manipulovať Vašim blízkym a jeho abstinenciou.
 • Nebuďte k nemu príliš mäkkí, ani tvrdí. Buďte vecní, racionálni.
 • Nenúťte svojho blízkeho po začatí liečby predčasne do práce, štúdia alebo iných aktivít. Tieto činnosti sú síce dôležité pre udržanie dlhodobej abstinencie, ale ich započatie si vyžaduje správny moment. Poraďte sa o tom s terapeutom.
 • Ak Vás o to blízky požiada, robte mu ochrannú clonu, napr. pred nečakanými telefonátmi od nežiadúcich negatívnych priateľov z minulosti alebo ak niekto zazvoní pri dverách a žiada si ho. Buďte to Vy, ktorí budú reagovať ako prví na tieto pokusy o kontakt s ním a urobia mu pozitívny filter.
 • Vyhýbajte sa, ak je to možné, v prvých týždňoch či mesiacoch liečby usporadúvaniu veľkých osláv alebo party vo Vašej domácnosti. Usilujte sa o to, aby ste v jeho prítomnosti neboli ani pod jemným vplyvom alkoholu.
 • Ak to dokážete, pokúste sa Vy sami zredukovať doma Vaše pitie alkoholických nápojov, prípadne aj fajčenie. Najlepšie bude, ak s fajčením úplne prestanete. Pokiaľ ide o fajčenie, pacienta zatiaľ v prvých obdobiach liečby ešte nenúťte prestať.
 • Ak Vy sami máte problém s alkoholom, liekmi alebo inými návykovými látkami, navštívte nášho terapeuta. Vaša návšteva bude diskrétna a Vášho blízkeho o nej bez Vášho súhlasu nebudeme informovať. Ponúkame Vám to preto, lebo veľmi často narážame na podobné ťažkosti u príbuzných. Nie je to v tomto prípade len Váš osobný problém, ale aj problém, ktorý sťažuje liečbu Vášho blízkeho.
 • V prípade, ak ste z toho celého duševne na dne, vyčerpaní, nervózni, neviete dobre spávať, nemôžete sa na nič sústrediť, odíďte na čas mimo a pomoc v rodine prenechajte na toho, kto je na tom momentálne psychicky lepšie, kto je teraz silnejší. V takomto stave sa budete zbytočne púšťať do zápasu so závislosťou Vášho blízkeho. Vaša nervozita, nedočkavosť, depresie vec nezlepšia a nebudú na podporu abstinencie. Choďte si preto oddýchnuť na 1 – 2 týždne, ak máte kedy a kde. Nájdite si čas iba pre seba. Ak to nepomáha, vyhľadajte radu klinického psychológa alebo psychiatra.
 • Každému s Vás odporúčame, aby navštevoval naše pravidelné porady a stretnutia s terapeutom pre príbuzných a známych pacientov. Dozviete sa viac o závislosti, o tom, aké sú možnosti liečby a budúce perspektívy. Neposkytujeme na týchto stretnutiach osobné informácie o jednotlivom pacientovi, ale budete mať možnosť získať hlbšie a širšie vedomosti o procese liečby a psychike pacienta v priebehu nej. To môže byť nápomocné pri Vašej úspešnej podpore blízkeho.
 • Prosíme Vás, aby ste neprichádzali na stretnutia s terapeutom a celkove do priestorov Centra pre liečbu drogových závislosti pod vplyvom alkoholických nápojov ani ľahko alkoholizovaní. Škodí to nie len Vášmu blízkemu, ale môže to poškodiť aj iných prítomných pacientov.
 • Ďakujeme Vám, že ste si pozorne prečítali tieto stručné odporúčania terapeuta.

Webová stránka bola vytvorená pomocou on-line webgenerátora WebĽahko.sk

TOPlist